Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole

 

v dňoch od 05. mája 2021 do 07. mája 2021 v čase od 10.00 - 14.00 h. a

v dňoch od 10. mája do 12. mája 2021v čase od 13,00-16.00 h.

v materskej škole.

 

Po tomto termíne bude možné prijať žiadosť zákonného zástupcu len v prípade voľnej kapacity.

 

Deti prijímame s nástupom do materskej školy k 1. septembru 2021. 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú predloží v MŠ  spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydáva lekár pred umiestnením dieťaťa do materskej školy. Podstatné je, aby lekár na potvrdení uviedol, či dieťa je alebo nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve materskej školy a potvrdenie o povinnom očkovaní. Bez tohto jednoznačného výroku lekára nebude žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy akceptovaná.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná  o dieťa so zmyslovým a telesným postihom, aj s vyjadrením príslušného odborného lekára.

 

Dokumentáciu je potrebné odovzdať v materskej škole spolu so žiadosťou.

 

Zapisujeme deti od 3 rokov veku - rok narodenia 2018.

 

Dieťa je možné prijať na celodenný alebo poldenný pobyt, adaptačný a diagnostický pobyt. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu uvedenú v žiadosti. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ, podľa podmienok materskej školy, po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast a po prerokovaní pedagogickou radou.

 

Vyplnenú žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou rodič, resp. zákonný zástupca odovzdá v papierovej podobe s podpisom žiadateľa spravidla v čase zápisu riaditeľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu.

 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy.

 

Podľa § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané deti do MŠ:

1. Deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré patria do spádovej materskej školy Lehnice.

2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Ďalšie podmienky prednostného prijímania detí do MŠ:

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lehnice zo dňa 13.02.2020 č. 167/2020 sú prednostne prijaté deti do MŠ Lehnice nasledovne:

  1. Minimálne jeden z rodičov, ako aj samotné dieťa musí mať trvalý pobyt v obci Lehnice, a zároveň vlastniť /mať spoluvlastnícky podiel/ nehnuteľnosť, ktorá je podľa listu vlastníctva a príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. vhodná a určená na trvalé bývanie. Kritériá podľa tohto bodu spĺňajú aj obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí majú nájomný pomer v bytových jednotkách vo vlastníctve obce.
  2. Dieťa dovŕši svoj tretí rok života najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka v ktorom sa uskutočňuje  zápis.
  3. Dieťa musí mať základné hygienické návyky a má byť primerane samostatné.
  4. Rodičia musia preukázať pracovný pomer.
  5. V prípade dostatočnej kapacity môže riaditeľka materskej školy prijať aj dieťa, ktoré nespĺňa niektoré z týchto kritérií.

 

Na prijatie do MŠ neexistuje právny nárok!

 

Podľa § 28 ods. 11 zákon č. 245/2008 ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.


Vytvorené: 4. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2022 18:04
Autor: Lucia Beňadiková