Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hľadáme kolegu na referát životného prostredia

Typ: ostatné
žpHľadáme kolegu na referát životného prostredia

Hľadáme kolegu na referát životného prostredia Bratislava Staré Mesto:

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (preferované zameranie na ochranu životného prostredia, napr. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, študijný odbor ekologické a environmentálne vedy, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen, Lesnícka fakulta TU Zvolen, Slovenská poľnohospodárska univerzita fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Lednici, Lesnícka a dřevařská fakulta Medelovej univerzity v Brne...)

 

Kritériá výberu: 

 • znalosť  a orientácia v príslušnej legislatíve (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, Štatút hlavného mesta SR Bratislavy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, orientácia v územnom pláne a stavebnom zákone je výhodou),
 • odborná prax minimálne 1 rok vo verejnej správe na obdobnej pozícii výhodou,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, aktívny prístup k práci,
 • záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe,
 • spoľahlivosť, flexibilita,
 • komunikačné schopnosti,
 • bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady.

 

 Hlavná pracovná činnosť pozostáva najmä:

 • zhromažďuje podklady a zabezpečuje úlohy súvisiace s koncepciou tvorby, kontroly a údržby detských ihrísk. 
 • pripravuje a monitoruje technický stav detských ihrísk a hracích prvkov.
 • pripravuje  a realizuje pravidelné kontroly na úseku ochrany a bezpečnosti detských ihrísk.
 • vedie evidenciu úrazov a pravidelných ročných kontrol.
 • spracováva podklady na realizáciu verejného obstarávania na revitalizáciu a výstavbu detských ihrísk, kontroluje a vyhodnocuje ich realizáciu.
 • spolupracuje s dotknutými orgánmi verejnej a štátnej správy (pamiatkový úrad, materské školy, základné školy).
 • kontroluje stav, verejného priestranstva, námestí, parkov, parkovo upravených plôch, zelene vo dvoroch MŠ a ZŠ vrátane cestnej zelene.
 • vykonáva na pozemkoch vo vlastníctve alebo priamej správe  mestskej časti Bratislava Staré mesto, vizuálnu kontrolu zdravotného kondičného stavu drevín, podáva návrhy na ich ošetrenie.
 • poskytuje informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • podáva podnety príslušnému orgánu na začatie priestupkového konania za porušenie verejného poriadku a za porušenie všeobecných záväzných nariadení fyzickými osobami a predkladá k tomu príslušnú dokumentáciu.
 • eviduje a sleduje spôsob vybavenia predložených podnetov.
 • spracováva inventarizáciu drevín na pozemkoch vo vlastníctve alebo priamej správe mestskej časti Bratislava Staré mesto, vizuálna kontrola zdravotného  a  kondičného stavu drevín, zapracovanie zistených skutočností do programu  GISPLAN.
 • spracováva  podklady   k stanoviskám   k investičnej   činnosti z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia a v zmysle vodného zákona.

 

 Počítačové znalosti:

 • Microsoft Office

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis (povinné)
 • motivačný list
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (povinné)

 

Druh pracovného pomeru: 

 • plný úväzok na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

 

Ponúkaný plat:

 • 1.350,- s možnosťou osobných príplatkov 

 

Termín nástupu:

 • ihneď/dohodou

 

Počet obsadzovaných miest:

 • 1

 

 Zamestnanecké benefity:

 • 37,5-hodinový týždenný pracovný čas
 • pevná a flexibilná pracovná doba
 • raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy
 • navýšenie dovolenky o 5 dní
 • príspevok na stravovanie
 • a iné výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

 

Vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite, resp. doručte osobne najneskôr do 28.02.2023 e-mailom na anna.calpasova@staremesto.sk.

Vopred ďakujeme za prejavený záujem. 

 

Do výberového konania budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude termín pracovného pohovoru oznámený telefonicky.

Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať.


Vytvorené: 14. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2023 16:08
Autor: Lucia Beňadiková