Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hľadáme riaditeľky alebo riaditeľov do staromestských materských a základných škôl

Typ: ostatné
oHľadáme riaditeľky alebo riaditeľov do staromestských materských a základných škôl

Hľadáme riaditeľky alebo riaditeľov do staromestských materských a základných škôl

Hľadáme riaditeľky a riaditeľov do materských a základných škôl v našej mestskej časti. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľky alebo riaditeľa do materskej školy na Šulekovej 35, Tabakovej 10 a Špitálskej 49. Výberové konanie je aktuálne vyhlásená aj na post riaditeľky alebo riaditeľa Základnej školy Mudroňova.

V prípade záujmu posielajte svoje životopisy do 18. mája. Podmienky pracovnej ponuky sú nasledovné:

Ponúkaný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca  podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, ...).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 
 • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
v zalepenej obálke označenej „Neotvárať - Výberové konanie – a MŠ a ZŠ o ktorú máte záujem “ najneskôr do 18. mája 2023 na adresu: Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava.

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Vytvorené: 26. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2023 16:15
Autor: Lucia Beňadiková