Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hľadáme kultúrneho guru s manažérskymi schopnosťami.

Typ: ostatné
oHľadáme kultúrneho guru s manažérskymi schopnosťami.

Hľadáme kultúrneho guru s manažérskymi schopnosťami. Dobré kultúrne podujatia boli vždy súčasťou a aj akýmsi poznávacím znamením Starého Mesta. Hudobné koncerty, výstavy, divadlo, performence rôzneho druhu, ale aj činnosť staromestských kultúrnych a vzdelávacích centier - to je „naša“ kultúra.

Chcete mať jej organizáciu pod palcom? Pošlite nám svoj životopis. Pracovná pozícia na šéfovské kreslo oddelenia kultúry je voľná.

 

Valifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

* vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (spoločenské vedy, humanitné vedy, verejná správa a príbuzné odbory), v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie

* prax 5 rokov v kultúrnej oblasti

 

Kritériá výberu:

* odborná riadiaca prax/riadenie projektových tímov min. 2 roky

* samostatnosť a rozhľad v oblasti kultúry a umenia – prehľad v oblasti kultúrnej politiky, problematiky zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry podmienkou

* spoľahlivosť, flexibilita, precíznosť, odolnosť voči stresu, komunikatívnosť

* organizačné a riadiace (manažérske) schopnosti, koncepčná činnosť

* ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet)

* orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti kultúry, prax v samospráve vítaná

* skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi a umeleckými súbormi, umelcami a kultúrnymi inštitúciami

* anglický jazyk (slovom a písmom)

 

Hlavná pracovná činnosť:

Riadi, zabezpečuje, organizuje a zodpovedá za činnosť oddelenia kultúry. Vykonáva špecializované odborné činnosti v súvislosti s kultúrnym dianím v mestskej časti, predovšetkým:

 

* Zodpovedá za strategickú činnosť v oblasti kultúry. Zabezpečuje realizáciu koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti, vrátane mapovania potrieb a nastavenie podpory kultúrnych a komunitných aktivít subjektov pôsobiacich na území mestskej časti v zmysle priorít a zámerov mestskej časti.

* Predkladá strategické koncepčné výhľadové plány staromestských centier kultúry a vzdelávania s cieľom ich udržateľného rozvoja, za účelom zvyšovania úrovne kultúrnych podujatí v mestskej časti.

* Zodpovedá za nastavenie dramaturgických plánov realizovaných v jednotlivých staromestských centrách kultúry a vzdelávania.

* Zastrešuje organizovanie voľno-časových aktivít pre rôzne skupiny obyvateľov v mestskej časti, prípravu a realizáciu podujatí významovo aj nad rámec činností staromestských centier kultúry a vzdelávania.

* Zodpovedá za centrálne zostavenie celkového návrhu rozpočtu na základe čiastkových podkladov zo staromestských centier kultúry a vzdelávania.

* Zodpovedá za prípravu podkladov na realizáciu verejného obstarávania v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti oddelenia a pridelených finančných prostriedkov.

* Zodpovedá za prípravu a realizáciu projektov v oblasti kultúry, spracovávanie štatistických zistení za oblasť kultúry.

* Spolupracuje s inými organizačnými útvarmi miestneho úradu pri výkone kultúrnej politiky, úzko kooperuje so Staromestskou knižnicou pre zabezpečenie vyváženej kultúrno-komunitnej ponuky.

* Spolupracuje s kultúrnymi oddeleniami, resp. s ich inštitúciami hl. mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja a podľa potreby aj s inými mestskými časťami Bratislavy, so štátnou správou a štátnymi organizáciami ovplyvňujúcimi kultúru v Bratislave, najmä v MČ Bratislava-Staré Mesto, s mimovládnymi organizáciami aj jednotlivcami na činnosti, ktorá sa týka kultúry v MČ Bratislava-Staré Mesto.

* Spolupracuje s kultúrnymi (aj zahraničnými) oddeleniami, resp. s ich inštitúciami partnerských miest MČ Bratislava-Staré Mesto, s kultúrnymi inštitútmi zahraničných ambasád v hl. meste Bratislave.

* Plní ďalšie úlohy súvisiace s riadením oddelenia, v súlade s organizačným poriadkom a náplňou činností oddelenia kultúry.

 

Osobitná požiadavka:

* predloženie koncepcie výkonu funkcie (max. 2 A4)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

* písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

* profesijný štruktúrovaný životopis

* motivačný list

* doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

* písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:

* plný úväzok na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

 

Ponúkaný plat:

* 1.900,- eur s možnosťou osobného príplatku v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností; konečná výška mzdy bude závisieť od skúsenosti a praxe uchádzača

Termín nástupu:

* od 15.03.2023/dohodou

 

Počet obsadzovaných miest:

* 1

 

Zamestnanecké benefity:

* 37,5-hodinový týždenný pracovný čas

* pevná a flexibilná pracovná doba

* raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy

* navýšenie dovolenky o 5 dní

* a iné výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

 

Vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite, resp. doručte osobne najneskôr do 28.02.2023 e-mailom na skarlet.ondrejcakova@staremesto.sk

Vopred ďakujeme za prejavený záujem.

 

Do výberového konania budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude termín pracovného pohovoru oznámený telefonicky.

Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať.


Vytvorené: 16. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2023 11:38
Autor: Lucia Beňadiková