Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestská časť hľadá riaditeľky a riaditeľov do dvoch materských škôl

Typ: ostatné
o Mestská časť hľadá riaditeľky a riaditeľov do dvoch materských škôl

Mestská časť hľadá riaditeľky a riaditeľov do dvoch materských škôl na území Starého Mesta. Voľné sú riadiace posty v MŠ Tabaková a v MŠ Špitálska. V prípade záujmu nám prosím pošlite svoj profesijný životopis.

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

• bezúhonnosť,

• zdravotná spôsobilosť,

• ovládanie štátneho jazyka,

• znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy,

• osobnostné a morálne predpoklady,

• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

• znalosť práce s PC.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

• overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

• kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,

• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

• súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej „Neotvárať - Výberové konanie - MŠ, Tabaková 10, Bratislava“ alebo na „Neotvárať - Výberové konanie - MŠ, Špitálska 49, Bratislava“ najneskôr do 2. októbra 2023 na adresu: Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Vytvorené: 11. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2023 15:38
Autor: Lucia Beňadiková