Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Staré Mesto hľadá odborníka na majetkovo-právne vzťahy

Typ: ostatné
o Staré Mesto hľadá odborníka na majetkovo-právne vzťahy

Staré Mesto hľadá odborníka na majetkovo-právne vzťahy

Pracovná pozícia:  právnik/ právnička na referáte majetkových vzťahov

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

Termín nástupu: ASAP,  15. jún  2023

Základná zložka mzdy (brutto):  1600 Eur prípadne podľa skúsenosti uchádzača či uchádzačky

Náplň práce:

- primárne vedie agendu týkajúcu sa nájomného bývania

- pripravuje odborné materiály na zasadnutia zastupiteľstva mestskej časti podľa pokynu

- pripravuje, vypracováva a zabezpečuje doručovanie právnych stanovísk, pripomienok, vyjadrení, žiadostí, podkladov, dožiadaní, návrhov, výziev, interných listov, protokolov o obehu zmluvy, výpovedí z nájmu, dohôd o skončení nájmu, odstúpení od zmlúv, pripomienok k zmluvám, zmlúv a ich dodatkov v oblasti evidencie, nájmu, prevodov a správy nehnuteľného majetku pozemky, záhrady, byty, nebytové priestory,  garáže, hybridné domy a podielové domy v správe mestskej časti

-zabezpečuje prípravu podkladov a spracovanie materiálov na zasadnutie komisie pre nakladanie s majetkom a financie, miestnu radu, miestne zastupiteľstvo, komisiu pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu a iných komisií určených podľa potreby

-zabezpečuje podľa pokynu vedúcej referátu organizáciu a technické zabezpečenie  zasadnutí komisie pre nakladanie s majetkom a financie, komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu a súťažnej komisie. 

-zabezpečuje vyhotovenie objednávok pre znalecké posudky za účelom realizácie prevodu vlastníckeho práva  k nehnuteľnému majetku, pripravuje podklady pre znalca

-pripravuje prieskum trhu na najvhodnejšiu ponuku na vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti

-vykonáva obhliadky nehnuteľného majetku v teréne

-spolupracuje a pripravuje vyjadrenia, podklady a dožiadania ostatným odbornými oddeleniami miestneho úradu,  orgánom miestnej samosprávy, správcovským spoločnostiam, spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a orgánom verejnej moci

-vedie evidenciu voľného a obsadeného nehnuteľného majetku a vykonáva jej priebežnú aktualizáciu

-vedie evidenciu žiadateľov o nájom nehnuteľného majetku  v správe mestskej časti, vykonáva korešpondenciu so žiadateľmi, poskytuje informácie o spôsoboch nájmu, prevodoch,  správe a nakladaní s nehnuteľným majetkom občanom  písomne, mailom, telefonicky, elektronicky a počas stránkových hodín aj  osobne

-vedie evidencie nájomných zmlúv k nehnuteľnému majetku v správe mestskej časti

- zabezpečuje podpísanie zmlúv, týkajúcich sa nehnuteľného majetku zmluvnými stranami

-vyjadruje  sa vo veciach, ktoré sa týkajú nehnuteľného majetku v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a v zmysle zákona o sťažnostiach a zodpovedá za dodržiavanie zákonom stanovej lehoty na odpoveď

- vykonáva činnosti súvisiace s nájmom a  prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku,

-mapuje nehnuteľný majetok v správe mestskej časti, analyzuje jednotlivé majetkovoprávne vzťahy, zabezpečuje nájmy a prevody nehnuteľného majetku

-predkladá a pripravuje podklady na vypracovanie nájomných zmlúv a podanie žalôb

-priebežne sleduje plnenie zmluvných podmienok  a vedie evidenciu platných nájomných zmlúv k nehnuteľnému majetku a je zodpovedný za ich aktualizáciu

-zabezpečuje vyhlásenie, realizáciu a priebeh obchodnej verejnej súťaže na prenájom a predaj nehnuteľného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a smernici o organizácii obchodných verejných súťaží a splnenie všetkých podmienok v súvislosti s vyhlásením obchodných verejných súťaží

-kontroluje plynutie výpovedných lehôt, a účinnosť zmluvných vzťahov

-zabezpečuje súčinnosť referátu hospodárskej správy v majetkovoprávnych vzťahoch

 

Zamestnanecké výhody:

-          priateľský a vekovo vyvážený kolektív

-          37,5-hodinový týždenný pracovný čas

-          flexibilná pracovná doba

-          5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce

-          raz za pol roka pracovné voľno  v zmysle kolektívnej zmluvy

-          stravovacia karta  alebo  peňažný príspevok na stravovanie  

-          výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

 

Vzdelanie v odbore:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo 

 

Ostatné znalosti:  Microsoft Excel- užívateľsky

                                Microsoft Word – pokročilý

                                Aktívny cyklista príp. vodič -výhodou

                    skúsenosť s prácou právnika resp. právničky v samospráve, na právnom oddelení v súkromnej sfére  príp. v advokácii  výhodou

 

Pozícia vhodná pre absolventa:  Nie

 Prax: 2 roky 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

  • Proklientsky orientovaná osoba
  • Ochotný a pohotový  prístup k práci- ,,can do attitude“
  • Komunikatívnosť a vyjadrovacie schopnosti na vysokej úrovni
  • Schopnosť prezentovať sa na verejných zasadnutiach komisií či miestneho zastupiteľstva mestskej časti
  • Schopnosť samostatnej práce s judikatúrou,  zákonmi, podzákonnými predpismi v oblasti nakladania s majetkom obce a územnej samosprávy ako aj predpismi občianskeho a obchodného práva
  • Schopnosť  samostatne analyzovať jednotlivé majetkovoprávne vzťahy
  • Písomný prejav na vysokej úrovni
  • Ochota realizovať  miestne obhliadky nehnuteľného majetku v teréne na území mestskej časti

 

Zoznam požadovaných dokladov:

a)       Motivačný list

b)      Profesijný štruktúrovaný životopis

c)       Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte  najneskôr do 31.05.2023 na adresu:

 

Uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý bude zameraný na vyhodnotenie ich zručností. Termín osobného pohovoru bude vybraným uchádzačom oznámený e-mailom.


Vytvorené: 8. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 5. 2023 6:43
Autor: Lucia Beňadiková