Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Mateja Bela

Typ: ostatné
oVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Mateja Bela

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Mateja Bela s nástupom od  1. augusta 2023.

Podmienky účasti výberového konania:

a) ak uchádzač spĺňa v zmysle §39 zákona NR SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
– kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
– podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
– podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,

b) ak má uchádzač v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

c) ak je uchádzač v zmysle §3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom záujme morálne bezúhonný,

d) požadované doklady
– písomná prihláška do výberového konania,
– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
– profesijný životopis,
– doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu,
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

e) ďalšie kritériá a požiadavky
– znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť štátneho jazyka.

Požadované doklady do výberového konania prosíme zaslať do 9. júna 2023 na adresu:
Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom: Výberové konanie – ZŠ M. Bela – neotvárať.


Vytvorené: 11. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2023 09:57
Autor: Lucia Beňadiková