Lehnice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede zaslalo obci Lehnice metodický materiál: „Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia.” 

 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

 

     Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia.

     V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

     Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

 

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 

Ø  dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,  

Ø  zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,

Ø  pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,

Ø  uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,

Ø  prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,

Ø  nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,

Ø  do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,

Ø  v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,

Ø  nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

Ø  na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,

Ø  dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,

Ø  popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,

Ø  sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov.

    Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov, mimoriadnych 'udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

 

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

 

     A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek.

     A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tűzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a preventív tűzmegelőzési előírások megszegése okozza.

 

A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

 

Ø  szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítassuk el,

Ø  biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,

Ø  kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük, és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,

Ø  a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrő csoportjának kérésére mutassuk fel,

Ø  a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,

Ø  ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,

Ø  a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,

Ø  ne hagyjuk a múködésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,

Ø  kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni,

Ø  gyerekeknek ne engedjük hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,

Ø  begyújtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,

Ø  gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,

Ø  a hamut és más égéstermékekct erre a célra megfelelö, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,

Ø  a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

     Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tűzesetek, egyébb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.

Prílohy

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - 2022 sjl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 689,49 kB

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 691,45 kB
Dátum vloženia: 18. 10. 2022 19:55
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2022 8:49
Autor: Lucia Beňadiková