Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s názvom: Výstavba hasičskej zbrojnice Lehnice - 1. etapa

    

KRÁTKY OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Z VÝZVY:  Predmetom zákazky je výstavba nového objektu k existujúcej budove požiarnej zbrojnice v Obci Lehnice  v rozsahu hrubej stavby bez atiky v zmysle výkazu výmer, ktorý je súčasťou výzvy. Členenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,  ktorý tvorí opis predmetu zákazky je spracované v celom rozsahu pre SO 01 – požiarna zbrojnica, pričom sa požaduje realizácia hrubej  stavby – 1. etapa. Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu SR (MV SR) v zmysle Zmluvy č. PHZ- OPK1 - 2019 – 002952  o poskytnutí dotácie a z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na požadovaný účel projektu.  Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je stanovený v prílohe č.1 Zmluvy č. PHZ- OPK1 - 2019 – 002952  o poskytnutí dotácie  
LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY: Cenovú ponuku na predmet zákazky Vás žiadame predložiť obratom alebo najneskôr DO 21.08.2020  DO 15:00 HOD.  
SPÔSOB PREDLOŽENIA: elektronickou poštou v zmysle pokynov vo výzve - vyplnené formuláre č.1 až 4 cenovej ponuky,  pričom príloha č. 5 - zmluva, sa do ponuky nepredkladá !  
V prípade nejasností, vysvetlenia či doplnenia informácií, týkajúcich sa výzvy kontaktujte:  Kontaktná osoba: Ing. Amália Bubáková, poverená osoba  
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483  
Email: obstaravanie.amire@gmail.com

 

Architektúra

Elektroinštalácia

Projektové hodnotenie

Statika

Technická správa

Výkresová časť

Výzva na predkladanie ponúk

Zadanie

Vyvesené: 13. 8. 2020

Zodpovedá: Obec Lehnice

Späť