Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Lehnice 
Sídlo: 930 37 Lehnice č. 89 
Štatutárny zástupca: Ing. František Szitási 


Obec Lehnice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Lehnice vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšiu ako podlimitná zákazka. 


e-mail: starosta@lehnice.sk 
Tel.: 031/5586117