Lehnice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu 

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon)

   

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

A.

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC

Názov obce: Lehnice

Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR  

Adresa sídla obce: Obecný úrad Lehnice, Veľký Lég č. 89, 930 37 Lehnice

IČO: 00305553

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa: http://lehnice.sk/

Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. František Szitási, starosta obce

Telefonický kontakt: + 421 31 5586117

Fax: +421 31 5586127

Email: starosta@lehnice.sk

Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie

B.

Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE Consulting s.r.o., so sídlom: 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50231 133

Kontaktná osoba: Ing. Amália Bubáková, poverená osoba

Telefonický kontakt: + 421 914 201 483

Email: obstaravanie.amire@gmail.com

 

Výzva na predkladanie ponúk

PD

Zadanie - požiarna zbrojnica v Lehniciach

Zodpovedá: Správca Webu