Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Milí rodičia, vážená verejnosť,

   

      vítame Vás na webovom sídle našej materskej školy. Materská škola v Lehniciach vznikla pred 40 rokmi. Prešla niekoľkými fázami vývoja a vychovala niekoľko tisíc detí, ktoré majú už vnúčatá, deti a tieto taktiež navštevujú našu materskú školu. Predstavenie materskej školy: Materská škola - Óvoda

    Materská škola je od 1.januára 2014 organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec Lehnice. Ako materská škola poskytujeme predprimárne vzdelávanie pre deti od troch rokov až po nástup detí na základnú školu.

     Vedúcimi pedagogickými zamestnancami sú:

     Eva Morovíková, riaditeľka MŠ,

     Mgr. Enikő Németh, zástupkyňa riaditeľky MŠ.

   Materská škola má 4 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov. Sme dvojjazyčná materská škola, kde výučba prebieha v slovenskom aj v maďarskom jazyku. V triedach majú deti možnosť pracovať s modernými pomôckami a hračkami. Vybavenosť tried hračkami a didaktickými pomôckami je veľmi dobrá a umožňuje spájať spontánne činnosti detí s prácou a učením.

     Dopoludňajšie aktivity sú zamerané na zábavu, telesný a duchovný rozvoj. V popoludňajších hodinách ponúkame Vašim deťom aktivity, ktoré sú zamerané na rôzne témy, napr. vo forme krúžkov (tanec, šport a pod.).

    Snažíme sa byť materskou školou s rodinným a láskavým prístupom, pričom rešpektujeme individualitu detí. Dôraz kladieme na formovanie osobnosti detí, rozvoj morálnych hodnôt a správne rozvíjanie sa.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania našej materskej školy:

  • rozvíjať osobnosť dieťaťa  po duchovnej, mravnej, citovej i telesnej stránke,
  • podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu formou hry,
  • rozvíjať tvorivosť dieťaťa,
  • viesť dieťa k úcte a rešpektovaniu autority v rodine, škole, spoločnosti,
  • rešpektovať slobodu dieťaťa, umožniť mu rozvinúť svoje predpoklady,
  • rozvíjať schopnosť detí učiť sa,
  • rozvíjať predčitateľskú gramotnosť.

 

    Stojíme pri dieťati spolu s jeho najbližšími na jednom z jeho prvých schodíkov života.

 

Učiteľky materskej školy:

Eva Moroviková, Mgr. Enikő Németh, Mgr. Veronika Potocsiová, Eva Nagyová, Mária Tóthová, Eva Szeiffová, Bc. Viktória Vargová, Beáta Vargová

 

 

Autor: Lucia Beňadiková