Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

Občan

Kamerový systém v obci Lehnice

 

l„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

 

Názov projektu: „Rozšírenie kamerového systému v obci Lehnice - Etapa V“

Na základe zmluvy č. 88/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality boli obci Lehnice poskytnuté finančné prostriedky z MV SR - Okresný úrad Trnava - z programu 0D60103.39385- podprogramu FK 0310.

Charakteristika a cieľ projektu:

Projekt bol zameraný na potrebu rozšírenia existujúceho monitorovacieho systému pre elimináciu nepriaznivých okolností podnecujúcich trestnú činnosť, ničenie majetku v osobnom a spoločnom vlastníctve obce. Projekt bude prispievať najmä k zníženiu existujúcej majetkovej kriminality,  páchaniu priestupkov, vyčíňaniu dospievajúcej mládeže, rozširovaniu a distribúcii drog, atď.

Monitorovací kamerový systém v obci  Lehnice svojou úrovňou poskytuje možnosti uplatnenia prvkov trestnorepresívnej ale zároveň preventívnej politiky.

Dôvodom realizácie projektu bolo zabezpečenie dôkazového materiálu na objasňovanie spáchaných, resp. dokonaných trestných činov alebo priestupkov. Jeho preventívny aspekt je reprezentovaný prevenciou, a to formou odstrašovania potencionálnych páchateľov trestných činov alebo priestupkov monitorovaním lokalít obce. 

Kamerový systém bol nainštalovaný na objekty:

cintorín Kolónia, p.č. 335/35, k.ú. Veľký Lég

cintorín Masníkovo, p.č. 84, k.ú. Masníkovo

cintorín Sása, p.č. 161/1, k.ú. Sása

cintorín Veľký Lég, p.č. 190/113, k.ú. Veľký Lég.

 

Výška dotácie: 7 000,00 Eur

Náklady na kamerový systém hradené z rozpočtu obce: 3 225,20 Eur