Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

   euop  mž sa

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Lehnice

Cieľ projektu: 

je vodozádržné opatrenie v obci Lehnice. Navrhované vodozádržné opatrenia budú realizované v centre obce Lehnice, k.ú.: Malý Lég, v intraviláne obce, na parcele č.: 119/48, 110/36, 110/37, 110/59. V rámci ŽoNFP je navrhnuté odvádzanie a následné vsakovanie dažďových vôd v dažďových záhradách z verejných priestranstiev obce, budovanie dažďovej záhrady - bioretenčnej nádrže na vsakovanie dažďových vôd a z okolitých spevnených plôch. Dažďové vody spôsobujú zatopenie verejných priestranstiev a spevnených plôch. Predkladaný projekt obsahuje návrh vodozádržných opatrení pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zrážok na úseku verejných priestranstiev. Dotknuté parcely sú vo vlastníctve obce Lehnice, k. ú.: Malý Lég. Obec pristúpila k potrebe realizácie vodozádržných opatrení pre skvalitnenie okolia budov v predmetnej časti obce a pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zrážok.

V rámci stavby sú navrhnuté nasledovné aktivity:

• Budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody – dažďovej záhrady “A“ a dažďovej záhrady “B“.

• Otvorené žľaby pre zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd - zberné žľaby “A“, “B1“, a “B2“.

• Zberná nádrž pre akumuláciu zrážkových vôd s následným využitím na zavlažovanie.

• Potrubné prepojenie a prepad zbernej nádrže.

• Mechanické čistenie zrážkových vôd – odkalenie, zachytávanie hrubých nečistôt.

• Výsadba zelene.

• Terénne úpravy. 

 

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR

V zastúpení:  Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Prioritná os:   2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky klímy so zameraním na ocharnu pred povodňami

Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Celkové oprávnené výdavky: 75 252,19 EUR

Celková hodnota nenávratného finančného príspevku: 71 489,58 EUR

Celková hodnota spolufinancovania: 3 762,61 EUR

 

publicita

vodozádržné vodozádržné1  vodozádržné2