Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

lo

 

Názov projektu: Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lehnice

 

Prijímateľ: Obec Lehnice

Celkové oprávnené výdavky: 210 636,24 EUR

Celková hodnota nenávratného finančného príspevku: 200 104,43 EUR

Celková hodnota spolufinancovania: 10 531,81 EUR

Cieľ: 1.1.1 - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania                         vzniku odpadov

Cieľ projektu: 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie a zefektívnenie triedenia komunálnych odpadov v obci Lehnice. Miestom realizácie projektu je obec Lehnice spadajúca do Trnavského samosprávneho kraja v okrese Dunajská Streda.

Predmetom projektu je obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Lehnice.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

• výrazné zníženie množstva nevyseparovateľného odpadu odvážaného na skládku a tým aj zníženie s tým spojených nákladov,

• zníženie zaťaženia životného prostredia,

• vytvorenie podmienok pre odovzdávaniu rôznych druhov odpadov priamo v obce,

• odstránenie nebezpečia vzniku ďalších čiernych skládok,

• dodržanie právnej legislatívy vzťahujúcej sa na obec o odpadoch,

• zvýšenie environmentálnej uvedomelosti a správania sa obyvateľov,

• transformáciu tradičného odpadového hospodárstva obce na environmentálne.

Hlavnou aktivitou projektu je „Triedený zber komunálnych odpadov“, v rámci ktorej sa zrealizuje:

• nákup hnuteľných vecí a ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – kontajnerové vozidlo s hydraulickou rukou, veľkoobjemové kontajnery a bezpečnostná sieť na veľkoobjemové kontajnery.

Cieľovú skupinu projektu predstavujú obyvatelia obce Lehnice.

Cieľom je poskytnúť im možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni.