Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2022/2023

Typ: ostatné
Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2022/2023

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa realizuje v zmysle §28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 306/2008 Z.z o materskej škole v nasledujúcom termíne:

 

03.mája 2022 v čase od 8,00 - 14,00 h.

04.mája 2022 v čase od 8,00 - 14,00 h.

05.mája 2022 v čase od 10,00 - 17,00 h.

v riaditeľni  MŠ

 

Deti prijímame s nástupom do materskej školy k 1. septembru 2022.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa §59 a §59a školského zákona. Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Zákonný zástupca predloží písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, podľa §24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydáva lekár pred umiestnením dieťaťa do materskej školy. Podstatné je, aby lekár na potvrdení uviedol, či dieťa je alebo nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve materskej školy a potvrdenie o povinnom očkovaní. Bez tohto jednoznačného výroku lekára nebude žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy akceptovaná.

Ak je dieťa zverené jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné priložiť rozhodnutie súdu. Taktiež je  potrebné zdokladovať rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti.

Ak má dieťa zariadením poradenstva a prevencie, zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Dokumentáciu je potrebné odovzdať v materskej škole spolu so žiadosťou.

 

Zapisujeme deti od 3 rokov veku - rok narodenia 2019.

 

Dieťa je možné prijať na celodenný alebo poldenný pobyt, adaptačný a diagnostický pobyt. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu uvedenú v žiadosti. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ, podľa podmienok materskej školy, po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast a po prerokovaní pedagogickou radou.

 

Vyplnenú žiadosť o prijatie aj s povinnou prílohou rodič, resp. zákonný zástupca odovzdá v papierovej podobe s podpisom žiadateľa spravidla v čase zápisu riaditeľke v materskej škole, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy. 

 

Podľa §59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané deti do MŠ:

 

 1. Deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré patria do spádovej materskej školy Lehnice.
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Ďalšie podmienky prednostného prijímania detí do MŠ:

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lehnice zo dňa 24.3.2022 č. 356/2022 sú prednostne prijaté deti do MŠ Lehnice nasledovne:

Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, riaditeľ školy určuje na prednostné prijatie detí nasledovné podmienky:

 

 1. deti plniace povinné predprimárne vzdelávania s trvalým pobytom v obci Lehnice,
 2. minimálne jeden z rodičov, ako aj samotné dieťa musí mať trvalý pobyt v obci Lehnice, a zároveň vlastniť /mať spoluvlastnícky podiel/ nehnuteľnosť, ktorá je podľa listu vlastníctva a príslušných ustanovení stavebného zákona č. 50/1976 Zb. vhodná a určená na trvalé bývanie. Kritériá podľa tohto bodu spĺňajú aj obyvatelia s trvalým pobytom, ktorí majú nájomný pomer v bytových jednotkách vo vlastníctve obce.
 3. dieťa dovŕši svoj tretí rok života najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka v ktorom sa uskutočňuje zápis,
 4. dieťa musí mať základné hygienické návyky a má byť primerane samostatné,
 5. rodičia musia preukázať pracovný pomer,
 6. súrodenec už prijatého dieťaťa v danom zariadení,
 7. v prípade dostatočnej kapacity môže riaditeľka materskej školy prijať aj dieťa, ktoré nespĺňa niektoré z týchto kritérií.

 

Na prijatie do MŠ neexistuje právny nárok!

Podľa §28 ods. 11 zákon č. 245/2008 Z.z. ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.


Vytvorené: 14. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2022 14:40
Autor: Lucia Beňadiková