Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Lehnice 
Sídlo: 930 37 Lehnice č. 89 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. František Szitási 

 

Obec Lehnice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona. 

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. 

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. 

Obec Lehnice vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky.

Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšiu ako podlimitná zákazka.