Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska

Typ: ostatné
o Trnavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a v zmysle článku 5 Pracovného poriadku TTSK

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:
Riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/06

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa (hodnotiteľná časť):
• manažérske zručnosti,
• skúsenosti na riadiacej pozícii,
• prax najmenej 5 rokov v oblasti kultúry, umenia, organizácie podujatí, vzdelávania,
• znalosť príslušnej legislatívy (Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

Ostatné predpoklady:
• bezúhonnosť.
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• odbornosť,
• znalosť štátneho jazyka,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

Mzda:
• funkčný plat od 1600,- EUR (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• koncepcia rozvoja Trnavského osvetového strediska na najbližších 5 rokov s víziou smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb so zameraním na rozšírenie a trvalú udržateľnosť nových aktivít presahujúcich rámec doterajšej pôsobnosti organizácie v rozsahu max 5 normostrán
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 07.04.2023 Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.


Vytvorené: 24. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2023 11:52
Autor: Lucia Beňadiková