Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

euirop mirri 

 

Názov projektu: Zvýšenie kvality a udržateľnosti poskytovania služieb v kultúrnom dome v Lehniciach

 

Prijímateľ: Obec Lehnice

Nenávratný finančný príspevok: 189 038,80 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:   169 133,01 EUR

Cieľ: 7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Cieľ projektu: 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Reflektuje na obsahovú náplň funkcionalitu kultúrneho zariadenia podľa špecifických potrieb cieľových skupín v mieste realizácie. Cieľom je vytvoriť možnosti realizácie kultúrnych podujatí s cieľom udržania tradícií vidieka v aspekte aj predstavenia národnostnej kultúry, ľudových kultúrnych tradícií — Slováci, Maďari. Rómovia. Ďalej vytvoriť možnosti prezentácie menšinových kultúrnych žánrov, prezentácie lokálnych divadelných súborov, prehliadky kultúrne — umeleckej tvorivosti lokálnych umelcov a spisovateľov, možnosti pre kultúrne aktivity mladej generácie a seniorov a možnosti pre spoločenský kontakt obyvateľstva, ktoré sú v spojitosti s realizáciou rekonštrukcie objektu kultúrneho domu.

Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Hlavný aspekt v oblasti zlepšenia podmienok je daný v rovine všeobecnej — kultúrne zariadenia sú prioritne určené svojou činnosťou pre návštevníkov, musia dbať na dodržiavanie hygienických opatrení a nariadení a zároveň je tu špecifických podmienok s prihliadnutím na opatrenia v rámci pandémie COVlD19. Jednak využitie zariadenia s priamym sociálnym kontaktom v obmedzenom režime a jednak možnosťami prenosu kultúrnych podujatí a osvetovo náučných aktivít prostredníctvom komunikačných sietí. Záber projektu sa posunie nielen na regionálnu úroveň, ale aj na celoštátnu, nakoľko modernizácia a obstaranie materiálnotechnického vybavenia prispeje k zlepšeniu podmienok a štandardov danej kultúrnej inštitúcie. Po realizácii projektu vznikne kompletne moderná infraštruktúra pre potreby kultúrnej inštitúcie ktorá má v spoločenskom systéme obce nezastupiternú úlohu. Realizáciou projektu sa vybuduje moderné kultúrne centrum, ktoré bude poskytovať vyššie štandardy v oblasti kultúrnych služieb.

pu pub