Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehnice na roky 2021 - 2027

 

V súvislosti s prípravou nového strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehnice na roky 2021-2027 sa budú v roku 2020 a 2021 konať stretnutia gestora tvorby PHRSR, koordinátorov tvorby PHRSR, pracovných skupín - tímov logistickej podpory pre rozvojovú oblasť, riadiaceho výboru, tímu pre koordináciu participatívnej tvorby a implementácie. 

 

Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehnice na roky 2021 - 2027 bola spracovaná v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválenej Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020. Vstupná správa ďalej slúži ako podklad pre spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente, ktoré sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predloží príslušnému orgánu.

 

Gestor tvorby PHRSR, koordinátori tvorby PHRSR, pracovné skupiny - tímy logistickej podpory pre rozvojovú oblasť, riadiaci výbor, tím pre koordináciu participatívnej tvorby a implementácie identifikovali zdroje údajov, z ktorých budú čerpať údaje na spracovanie primárnej analýzy PHRSR, ktorá zahŕňa problematiku: socio-ekonomickej analýzy, územno-technickej analýzy, prírodno-environmentálnej analýzy, inštitucionálno-organizačnej analýzy. V rámci SWOT analýzy boli identifikované silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia. Výstupom SWOT analýzy je nielen identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ale aj návrh jedného zo štyroch prístupov: ofenzívnej stratégie, defenzívnej stratégie, stratégie spojenectva a stratégie úniku. Gestor tvorby PHRSR, koordinátori tvorby PHRSR, pracovné skupiny - tímy logistickej podpory pre rozvojovú oblasť, riadiaci výbor, tím pre koordináciu participatívnej tvorby a implementácie stanovili strategické smerovanie, priority a strategické ciele PHRSR. Kľúčovou fázou tvorby stratégie bolo spresnenie vízie a hlavného cieľa. Ďalšou fázou tvorby PHRSR bolo nastavenie implementácie, financovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie PHRSR. Pripomienky k návrhu PHRSR obce Lehnice na roky 2021-2027 môžete zasielať na: lucia.benadikova@lehnice.sk 

 

Návrh PHRSR obce Lehnice na roky 2021 - 2027