Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Termín realizácie: 5/2016 – 11/2019

 

Popis projektu:

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Lehnice. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.  

 

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny existujúcich výplní otvorov,

-výmeny osvetlenia,

-rekonštrukcie ústredného kúrenia,

-vybudovanie fotovoltaiky ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

 

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy materskej školy v obci Lehnice. Energetický audit ako podklad pri plánovaní projektu preukázal, že v budove sú značné možnosti úspor a to hlavne pri znižovaní tepelných strát. Vysoká miera úspor energie, ktorá vznikne po realizácií navrhovaných  opatrení,  je zárukou ekonomickej návratnosti, a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie, nakoľko bude produkované menšie množstvo škodlivých emisií. Realizáciou projektu sa vytvorí nové estetické a bezpečné miesto pre deti navštevujúce materskú školu ako aj pre zamestnancov materskej školy, ktorí túto budovu využívajú. Zabezpečí sa zlepšenie životných podmienok, úprava a obnova verejného priestoru. Odstráni sa zlý technický stav, obnoví a zveľadí sa majetok obce. Zníženie spotreby energie bude mať za následok zníženie prevádzkových nákladov. Dosiahnutá úspora bude môcť byť využitá pre ďalšie projekty alebo investície. Pekné a estetické prostredie prinesie skvalitnenie života. Zrealizovaním projektu sa zlepšia zdravotné a hygienické podmienky v budove, predĺži sa jej životnosť a zlepší sa architektonický vzhľad. Obec bude koordinovať všetky potrebné aktivity pre zabezpečenie prevádzky a údržby budovy, pričom po realizácií projektu bude údržba omnoho jednoduchšia a efektívnejšia. Budovu bude obec udržiavať, zachovávať ju v požadovanom stave a predchádzať jej poškodzovaniu alebo zanedbaniu. Projekt je spracovaný podľa všetkých platných predpisov a STN, a preto je vysoký predpoklad, že budú dosiahnuté všetky merateľné ukazovatele a ciele projektu. Zníženie súčasnej spotreby energie sa prejaví v znížení prevádzkových nákladov a vo finančnom vyjadrení dôjde po realizácii projektu k úspore finančných prostriedkov. Práve ekonomická efektivita, ktorá sa prejaví znížením nákladov na prevádzku a údržbu, je východiskom pre ďalšie aktivity obce Lehnice. Ušetrené finančné prostriedky z úspory budú používané na ďalšie plánované investičné aktivity a rozvoj obce. Projektom súčasne prispejeme k zníženiu environmentálneho zaťaženia prostredia ako aj k zlepšeniu kvality životného prostredia v obce.